Kecenderungan Pelajar Asnaf Menceburi Bidang Keusahawanan: KUIS

The Tendency of Asnaf Student Toward Entrepreneurship: KUIS

Authors

  • Suhaila Nadzri
  • Nur Shakina Mohd Sultan
  • Nuzul Akhtar Baharudin

Keywords:

Pelajar, Asnaf, Kecenderungan, Keusahawanan, KUIS

Abstract

Dalam situasi semasa, tidak semua pelajar asnaf yang berjaya direkrut menjadi usahawan walaupun ada di kalangan mereka ini mengambil jurusan yang berkaitan dengan bidang perniagaan dan keusahawanan. Justeru objektif kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pelajar-pelajar asnaf untuk menceburi bidang keusahawanan. Kajian ini adalah kajian kuantitatif di mana data-data yang diperlukan diperolehi melalui edaran borang soal selidik kepada 215 orang pelajar asnaf KUIS, dan hanya 196 borang soal selidik yang telah dikembalikan dengan lengkap. Data telah dianalisa menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 20.0 dengan menggunakan kaedah deskriptif, korelasi dan regresi. Terdapat tiga faktor yang difokuskan dalam kajian ini iaitu faktor minat, pendidikan, dan bantuan dan sokongan Lembaga Zakat. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesemua faktor yang dikaji mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap kecenderungan pelajar asnaf KUIS dalam menceburi bidang keusahawanan. Namun faktor minat merupakan faktor paling mempengaruhi pelajar asnaf menceburi dunia keusahawanan. Justeru, pelbagai pihak terutamanya Insititut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) boleh menyediakan pelbagai program untuk memupuk minat dalam kalangan pelajar khususnya golongan asnaf untuk menceburi bidang keusahawanan selepas mereka bergraduasi kelak. Ini memandangkan bidang ini mampu membantu golongan asnaf keluar daripada status “asnaf” dan akhirnya menjadi pembayar zakat yang akan memberi manfaat kepada Lembaga Zakat khususnya dan masyarakat Islam umumnya.

 

 

In the current situation, not all successful asnaf students have been recruited as entrepreneurs although some of them have majors involved in business and entrepreneurship. The purpose of this paper is to examine the factors that affect the likelihood of the asnaf students to venture into the world of entrepreneurship. This study is a quantitative study in which the required data is obtained through the distribution of questionnaires to 215 asnaf students in KUIS, and only 196 completed questionnaires have been returned. The data were analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20.0 using descriptive, correlation and regression methods. There are three factors that are focused on this study, namely the interest, education, and the support of the Zakat Board. The results showed that all factors studied have a positive significant relationship with the likelihood of the asnaf students in venturing into the world of entrepreneurship. However, interest factor is the most influential factor affecting asnaf students in entrepreneurship. Hence, various parties, especially Public Higher Education Institutions (IPTAs) and Private Higher Education Institutions (IPTS) can provide various programs to foster interest among students, especially asnaf students to venture into entrepreneurship after graduation. This is because this field can help the asnaf out of the "asnaf" status and eventually become the payer of zakat which will benefit to the Board of Zakat dan Muslim society.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Quran Al-Karim

Ab. Aziz, Y., & Zakaria, Y. (2004). Prinsip keusahawanan. Edisi Kedua.Prentice Hall: Pearson Malaysia Sdn.Bhd.

Ab. Aziz, Y. (2010). Pengenalan kepada usahawan dan keusahawanan. Kuala Lumpur: ScholarMind Publishing.

Adam, A., Abdul Razak, S., & Abu Bakar, M. H. (2011). Kecenderungan pelajar pelajar semester akhir Kolej Komuniti Jasin terhadap keusahawanan. Mini Seminar Pendidikan Kolej Komuniti Jasin.

Azman, A. R. (2014). Keberkesanan program usahawan asnaf oleh institusi zakat dalam menginterpretasikan keharmonian ummah. Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Azman, A. R., Mohamad, Y. A. B., Mohammad, N. N., & Mahdir, A. (2014). Keberkesanan program usahawan asnaf oleh institusi zakat dalam menginterpretasikan keharmonian ummah. Universiti Sains Islam Malaysia. Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization iCasic 2014 e-ISBN 978-967-11768-4-9, 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

Azman, A. R., Mohamad, Y. A. B., Mohammad, N. N., Mahdir, A., Ahmad, A. M. F., & Mohd Faez, A. B. (2016). Program usahawan bagi memperkasakan ekonomi golongan asnaf: pemantauan dari aplikasi MYEMA. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol 7. 2016. eISSN: 0127-8886.

Akhtar, S. (2007). Program keusahawanan cerahkan masa depan asnaf. asnaf.

A. Wahab. (2013). Penerapan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar bidang kejuruteraan mekanikal di UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Azilahwati, A., Syahrizad, A. R., & Muhammad, H. A. B. (2012). Aspirasi kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Kolej Komuniti Jasin. Kolej Komuniti Jasin, Melaka.

Barjoyai, B. (2000). Keusahawanan dan perniagaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kementerian Pengajian Tinggi, Majlis Keusahawanan Mahasiswa Universiti-Universiti Malaysia (MAKUM),dan Institusi Pengajian Tinggi Awam (2007).

Boon, Y. & Abdol, A., & A.zizi. (2010). Profil keusahawanan di kalangan pelajar tahun empat ijazah sarjana muda teknologi serta pendidikan (kejuruteraan elektrik). pp 1-6. (Unpublished).

Dewan Bahasa dan Pustaka: http://ekamus.dbp.gov.my/

Eriniwati, A. M. (2014). Faktor yang mendorong kecenderungan pelajar kolej vokasional ke arah bidang keusahawanan. Tesis ijazah sarjana pendidikan teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. (Reka bentuk instruksional dan teknologi), http://eprints.uthm.edu.my/

Farahwahida, M. Y., Aminudin, H., Mohd Nasir, R., Zulkiflee, H., & Nurul Huda, M. (2015). Keusahawanan menurut perspektif al-qur’an. Edisi Pertama. Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

Fatimah, S. A. H., Mohd Yahya, M. H., Azila, A. R., Fidlizan, M., Mohamad Azahari, A. (2014). Faktor penentu prestasi bukan kewangan usahawan asnaf zakat di negeri Selangor. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Prosiding Konferens Masjid, Zakat dan Waqaf (IMAF 2014) (e-ISBN 978-967-13087-1-4). 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

Fauzi, H., Jamal, A., & Mohd Saifoul, Z. N. (2014). Kaedah penyelidikan dan analisis data SPSS. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok 2014.

Hairunnizam, W., Sanep, A., & Mohd Ali, M. N. (2004). Kesan bantuan zakat terhadap kualiti hidup asnaf fakir miskin. The Journal of Muamalat & Islamic Finance Research,No.1 Vol.1, FEM,KUIM, h.151-166.

Hisrich, R.D.. & Peters, M.P. 2008. Entreprenuership. Edisi Ke 4.Boston: Irwin McGraw Hill.

Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2005). Entrepreneurship (6 ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.

Hairunnizam, W., et.al (2009). Pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia: Mengapa masyarakat Islam tidak berpuas hati?. Jurnal Syariah. Jil. 17, Bil. 1.

Hairunnizam, W. (2009). Pengagihan zakat oleh institusi zakat kepada lapan asnaf: kajian di Malaysia. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Ekonomi Islam 2008/2009 anjuran Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada 10-11 Februari 2009.

Hisham, S., & Zulkifli, H. (2006). Zakat: Instrumen penyumbang pembentukan usahawan. Universiti Sains Islam Malaysia. Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam pada 8-9. Ogos 2006 di Kolej Islam Pahang Sultan Ahamad Shah (KIPSAS), Kuantan.

Ibrahim, A. B. (1997). Ciri-ciri usahawan Islam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Kuala Lumpur.

Isma, A. J., & Mohamad Zahir, Z. (2011). Pembangunan modal insan dalam kalangan fakir dan miskin sebagai usahawan: Kajian kes di Lembaga Zakat Selangor. Journal Of Human Capital Development. 4(2), 41-56.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) (2008). Manual pengurusan pengiraan zakat. Putrajaya: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan.

Kuratko, D. & Hodgetts, R.M. (2004). Entrepreneurship: Theory, process and practice. 6th ed. Mason, Ohio: South-Western, Thompson.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (2007a). Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara 2007 – 2010.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (2007b). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020.

Mohd Rosli. (2013). Pembudayaan keusahawanan ke arah mempengaruhi kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan bakal graduan di UTHM. Jabatan Ikhtisas Pendidikan .Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional.

Majalah Asnaf, Isu 40. (2015). Terbitan Lembaga Zakat Selangor.

Mohd Zain, M. (2016). Keusahawanan Islam, Rasulullah S.A.W dan sahabat sebagai ikon usahawan berjaya. Penerbit UMK 2016.

Mohamed Izam, M. Y. (2010). Pengurusan zakat di negeri Selangor: Mengorak langkah meneraju perubahan. Zakat transformation: From subsistence to productive. Kertas kerja dibentangkan di International Development Management Conference (IDMAC 2010), Universiti Sains Malaysia, 22 Disember. Malaysia: Penang.

Mahmood Zuhdi, A. M. (2003). Pengurusan Zakat. Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Majid, K. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mohd Najib, A. G. (2003). Rekabentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Johor : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusuf, A. (1996). Kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Fakulti Pendidikan.Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Haris, R. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan usahawan asnjaf Baitul Mal Acheh: Satu analisis, lertas kerja ini dibentangkan dalam International Graduate Workshop (INGRAW) 2012 ke-7 pada 30 –31 October 2012. Anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Syukri, S., & Fadzila, A. A. (2000). Pengurusan kemiskinan dalam Muhammad Syukri Salleh Pengurusan Pembangunan Islam: Prosiding Seminar.Pulau Pinang. Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Nor Aishah, B. (2002). Asas keusahawanan. Fajar Bakti. Polyghraphic (M) Sdn. Bhd.

Nik Mustapha, N. H. (2001). Kaedah pengagihan dana zakat satu perspektif Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Nooraini, O., & Siti Soleha, M. (2006). Persepsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar 4SPH dalam bidang keusahawanan. Universiti Teknologi Malaysia.

Norasmah, H. O., & Halimah, H. (2007). Keusahawan remaja Malaysia. Serdang: Penerbit UPM

Norasmah H. O. (2002). Keberkesanan program keusahawanan remaja di sekolah menengah.Tesis Doktor Falsafah. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Norasmah, O., Nor Hafiza, O., Poo, B. T., & Rahmah, I. (2012). Impak globalisasi dan tingkah laku pemilihan kerjaya keusahawanan dalam kalangan pelajar universiti. Universiti Kebangsaan Malaysia. Prosiding PERKEM VII, Jilid 1, p (435-445).

Mohd Rosli, F. (2013). Pembudayaan keusahawanan ke arah mempengaruhi kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan bakal graduan di UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana.

Patmawati, I. (2005). Potential roles of zakat distribution in reducing income inequality among the muslim society dalam Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Teori dan aplikasi kontemporari sistem ekonomi Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara 2011-2015, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Piaw, C.Y. (2012). Asas Statistik Penyelidikan. Malaysia. Mc Graw Hill.

Portal Rasmi Lembaga Zakat Selangor. (2017). https://www.zakatselangor.com.my

Rosbi, A. R. et al. (2008). Pelaksanaan bantuan modal zakat: Analisis perbandingan (Kertas Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia di Universiti Malaya, 27-28 November 2008), h. 450-459.

Rahmah, I. & Nor Aini, I. (2007). Globalisasi dan daya saing global: satu tinjauan. dlm Rahmah, I., Nor Ain, I. Razak, Mohd (pytg.). hlm 17-32. Pembangunan Sumber Manusia dalam era K-Economy. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Salmianti, M. (2013). Tinjauan kecenderungan keusahawanan dalam kalangan pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam. Journal of Techno Social. Vol 5, No 1. ISSN 2229-8940.

Sarimah, H. A. S., & Cecilia, S. T. L. (2013). Entreprenuership Edisi Ketiga. Oxford Fajar Sdn. Bhd

Sabitha, M. (2005). Kaedah penyelidikan sains sosial. Petaling Jaya, Selangor: Pearson Prentice Hall.

Shuhairimi, A. & Ku Halim, K. A. (2010). Keusahawanan Islam. Penerbit Universiti Malaysia Perlis, Kangar.

Unit Perancang Ekoonomi. (2007). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006- 2010. Putrajaya: UPEN, Jabatan Perdana Menteri.Utusan Malaysia, 2 Julai 2007.

Warman, S., Roddin, R., Esa, A., Awang, H. Mohamed, M., & Ab Rahman, A. (2010). Penerapan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar di Politeknik. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan. Kota Bahru, Kelantan. pp 206-211.

Yahaya, I. (2014). Keusahawanan dan daya saing dalam sektor perlancongan pulau. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 2014.

Yusof, B., & Sapiah, B. (2010). Kesediaan untuk menceburi bidang keusahawanan di kalangan pelajar – pelajar bumiputera tingkatan empat di tiga buah sekolah sekitar Skudai, Johor, Universiti Teknologi Malaysia.

Zafir, M. M., & Fazilah, M. H. (2003). Menjadi Usahawan. Penerbit PTS

Zakiyah, J. (2011). Kemiskinan dan keciciran dalam Pendidikan. Jurnal Kebajikan Masyarakat. volume 37. Ms 5017. Jun 2011

Zimmerer. T.W., & Scarborough. N.M. (2008). Essentials of entreprenuership and small business management. Pearson Education Inc., New Jersey.

Zulkefly, A. K., Mohd Azlah, S. Z., & Hairunnizam, W. (2004). Pendapatan dan sasaran perbelanjaan dana zakat: Pengalaman di negeri Perak, Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan. Dalam Hailani Muji Tahir (penyt) Prosiding Muzakarah Pakar Zakat. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn Bhd. hlm 79-94

Published

2018-11-30

How to Cite

Nadzri, S. ., Mohd Sultan, N. S. ., & Baharudin, N. A. . (2018). Kecenderungan Pelajar Asnaf Menceburi Bidang Keusahawanan: KUIS: The Tendency of Asnaf Student Toward Entrepreneurship: KUIS. Journal of Management and Muamalah , 8(2), 43-62. Retrieved from http://jmm.kuisjournal.com/index.php/jurnal/article/view/48