Pengaplikasian Ar-Rahnu dalam Sistem Pembiayaan Islam: Ke Arah Muamalat Kontemporari di Malaysia

The Application of Ar-Rahnu in Islamic Financing System: Towards Contemporary Muamalat in Malaysia

Authors

  • Noha Sama Fakulti Pengajian Islam, University College Bestari, Bandar Permaisuri, 22100, Setiu, Terengganu, Malaysia
  • Mohamad Aniq Aiman Alias Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/jmm.v14i1.183

Keywords:

Ar-Rahnu, Gadaian, Muamalat

Abstract

Kontrak ar-rahnu merupakan satu skim Pajak Gadai Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah. Secara umumnya, perkataan ar-rahnu berasal daripada bahasa Arab iaitu rahn yang membawa maksud gadai. Kontrak ar-rahnu amat mementingkan amalan pajak gadai yang bebas daripada elemen-elemen yang dilarang oleh syarak seperti terdapatnya unsur riba dan gharar. Pada zaman ini, perkembangan yang pesat dalam bidang ar-rahnu telah mendorong lebih banyak institusi perbankan, koperasi awam dan syarikat-syarikat kewangan dalam menawarkan perkhidmatan ini. Kehadiran skim pajak gadai Islam ini telah menarik perhatian dan mendorong penyertaan masyarakat terutama golongan berpendapatan rendah. Dalam kajian ini, penyelidik akan memperjelaskan secara terperinci mengenai pengaplikasian ar-rahnu dalam sistem pembiayaan Islam di Malaysia dengan memberi fokus kepada konsep ar-rahnu menurut perspektif Islam, hukum-hukum yang wujud dalam pelaksanaan ar-rahnu atau gadaian serta aplikasi ar-rahnu pada masa kini di Malaysia. Bagi mencapai objektif tersebut, penyelidik telah menggunakan pendekatan secara kualitatif iaitu menggunakan kaedah analisis dokumen seperti Al-Quran, hadis, jurnal, artikel, tesis, buku, kertas kerja dan rujukan dokumen yang berkaitan. Kajian ini menunjukkan bahawa, dengan wujudnya Skim Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu di Malaysia, ia telah membuktikan bahawa negara ini mengambil cakna akan keperluan dan kemaslahatan rakyat melalui sistem gadaian ini. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi pilihan kepada masyarakat Islam amnya dan anggota-anggota koperasi, khususnya dalam mengatasi masalah kewangan. Dengan ini, mereka yang memerlukan pinjaman segera tidak lagi terbelenggu dengan sistem pajak gadai sedia ada konvensional yang lebih bersifat menekan dan menindas.

The ar-rahnu contract is an Islamic mortgage scheme based on Shariah principles. Generally, the word ar-rahnu comes from the Arabic language ‘rahn’ which means pawn. The ar-rahnu contract places great importance on the practice of pawning, which is free from elements prohibited by Syarak, such as the presence of riba and gharar elements. In this era, the rapid development in the field of ar-rahnu has encouraged more banking institutions, public cooperatives, and financial companies to offer this service. This Islamic pawnshop scheme has attracted attention and encouraged the participation of the community, especially the low-income group. In this study, the researcher will explain in detail the application of ar-rahnu in the Islamic financing system in Malaysia by focusing on the concept of ar-rahnu according to the Islamic perspective, the laws that exist in the implementation of ar-rahnu, as well as the application of ar-rahnu in the present in Malaysia. To achieve the objective, the researcher has used a qualitative approach using the document analysis method, such as the holy Quran, hadith, journals, articles, theses, books, proceeding, and related document references. This study shows that the Ar-Rahnu (Islamic Mortgage Tax Scheme) in Malaysia has proven that this country takes care of the needs and benefits of the people through this mortgage system. This can indirectly give choice to the Muslim community, and cooperative members, especially in overcoming financial problems. With this, those who need an urgent loan are no longer shackled by the existing conventional pawnbroking system, which is more oppressive and oppressive.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran.

Abdul Razak, A., Muhammad, F., Mohd Hussin, M. Y., Zainol, Z., Abd. Hadi, F. S. (2017). The Role of Ar-Rahn in Enhancing Financial Inclusion: A Structural Equation Modeling Approach. Jurnal Pengurusan, 50, 97–109.

Ahmad, H. (t. th). Kaedah dan Peraturan Pajak Gadai mengikut Kehendak Islam. Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Diambil daripada https://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-4839/penerbitan/buku/320-buku-kaedah-dan-peraturan-pajak-gadai-mengikutkehendakislam/file

Alkharib Shah, A., Musa, N., & Yaacob, S. E. (2018). Tadbir Urus dan Pengawalseliaan Ar-Rahnu di Malaysia: Bidang Kuasa Siapakah?: Governance and Ar-Rahnu Supervision in Malaysia: Whose Jurisdiction?. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, 30(2), 236-262.

Alwi, S. F. (2006). Pembiayaan Hutang dalam Perbankan Islam. Shah Alam: UPENA.

Al-Zuhayli. (2003). Financial Transactions in Islamic Jurisprudence. Dar al Fikr: Damascus, SY.

Ashraf, H. (2013). Ar-Rahnu (Gadaian). Islamic Muamalat. Diambil daripada https://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-rahnu-gadaian.html

Che Harun, S. H., & Mohd Razif, N. F. (2021). Isu-Isu Syariah di dalam Produk Al-Rahn di Perbankan Islam di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Studies, 55-78.

Che Man, N., Abd Wahab, N. A., & Ab Hamid, N. (2015). Pemerkasaan Qard Al-Hasan sebagai Produk CSR dalam Membangunkan Masyarakat Islam di Alam Melayu. International Conference on Malay Heritage and Civilisation 2015 (ICOMHAC 2015), Institut Pengurusan Integriti Negeri Kedah Darul Aman (INSPIN) and Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kedah, 227-239. https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/35672/1/35672.pdf

Eza. (2019, Januari 18). “Ketahui apa itu Ar-Rahnu, dan mengapa ianya lebih baik daripada pembiayaan peribadi”. Majalah Libur. https://www.majalahlabur.com/kewangan/pembiayaan/ar-rahnu-lebih-baik-daripada-pembiayaan-peribadi/

Faudziah. Z. A., & Rosemaliza. A. (2002). Pajak Gadai Malaysia. Dalam Landskap kewangan 2002. (pp. 115-131). Universiti Utara Malaysia, Sintok.

Hasan, A., & Mohd. Zain, N. R. (2021). Ar-Rahnu: Isu dan Penyelesaian Semasa: Ar-Rahnu: Current Issues and Solutions. Malaysian Jurnal of Syariah and Law, 9(1), 47-60.

Hasan, A., & Mohd. Zain, N. R. (2021). Ar-rahnu: Isu dan Penyelesaian Semasa. Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(1), 47-60.

Hisham, S., Abdul Shukor, S., Ummi Salwa, A. B., & Jusoff, K. (2013). The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu). Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management), 98-102.

Ya'qub al-Fairuzabadi, M. (1998). Al-Qamus Al-Muhit. Beirut: Mu´assasah al-Risalah.

Ismail, M. H., & Ahmad, A. (2020). Gadaian : Hukum dan Perbezaan Antara Sistem Al-Rahnu Dengan Sistem Konvensional. International Journal of Muamalat, 4(1), 244-255.

MAIDAM. (2022). “Sejarah Ar-Rahnu MAIDAM”. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. https://www.maidam.gov.my/index.php/perkhidmatan-kami/wakaf-dan-sumber-am/ar-rahnu

Mohamad Hasan, R., & Othman, N. (2021). Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) di Malaysia: Isu dan Cabaran Pelaksanaannya di Malaysia. Proceeding of International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online Conference. (pp. 523-533). http://conference.kuis.edu.my/iconsyal/images/eprosiding/1056.pdf

Mohamad, M. (2014). Ar Rahnu: Penerimaan dalam Kalangan Usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). (Tesis Sarjana). Universiti Utara Malaysia.

Mohamad, S., & Salleh, S. (2008). Upah Simpan Barang dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh, 5, 47-65.

Mohd Noor, U. M. (2017, Mac 24). “Al-Kafi #595 : Adakah tanah yang pernah dicagar perlu difaraid?”. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/909-al-kafi-595-adakah-tanah-yang-pernah-dicagar-perlu-difaraid

Mohd Zain, N. I., & Abdullah, L. (2020). Hukum Gadaian Harta Intelektual menurut Perspektif Fiqh. Jurnal KIAS, 13(1), 27-51.

Othman, A., & Abdullah, A. (2019). Al-Rahnu Development in Malaysia: A Case of Al-Rahnu Institution under the Terengganu Islamic Religious and Malay Customs Council. International Journal of Islamic Business, 4(1), 54-64.

Scoon, F. (2000). Qard al-Hasana-Towards Relation. Dalam A. S. et.al, Anthology of Islamic Banking. London: Institute of Islamic Banking and Insurance.

Sha’ari, H., & Mat Zin, N. F. (2022). Konsep, Rukun & Manfaat Skim Ar-Rahnu kepada Usahawan Wanita: Concepts, Pillars & Benefits of Ar-Rahnu Scheme for Women Entrepreneurs. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 7(45), 129-140.

Sha’ari, H., Mat Zin, N. F., & Abdullah, A. (2021). Peranan dan Cabaran Institusi Ar-Rahnu dalam Membantu Usahawan Mikro Wanita. RABBANICA, 2(2), 29-48.

Shah, A. A., & Yaacob, S. E. (2018). Cabaran dan Alternatif Penyelesaian bagi Penyedia Perkhidmatan Ar-Rahnu di Malaysia. UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 1, 31-43.

Zakaria, M. U., & Ab Ghani, A. M. Pembiayaan Kenderaan berkonsepkan Al-Ijarah Thumma Al-bay’ (Aitab) di Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Isu-Isu Berkaitan. Jurnal Syariah, 23(3), 437-476.

Published

2024-06-27

How to Cite

Sama, N., & Alias, M. A. A. (2024). Pengaplikasian Ar-Rahnu dalam Sistem Pembiayaan Islam: Ke Arah Muamalat Kontemporari di Malaysia: The Application of Ar-Rahnu in Islamic Financing System: Towards Contemporary Muamalat in Malaysia. Journal of Management and Muamalah , 14(1), 52 - 66. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i1.183